Us donem les gràcies per fer servir VullUnaWeb.cat! Us informem que estem en fase de proves. Qualsevol error que pugueu veure en la web durant aquest període, us agraïm que ens ho notifiqueu per millorar i anar actualitzant la nostra web.

Condicions de contractació

Aquestes Condicions de Contractació juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa regulen l’oferta dels serveis efectuats per Xavi Moriscot Alcudia (d’ara endavant, “VullUnaWeb”) als seus Clients per mitjà de la pàgina web www.vullunaweb.cat (d’ara endavant , la “Web”).

Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 dOrdenació del Comerç Minorista.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions de Contractació com a part de la subscripció del contracte. Llevat de prova en contra, les dades registrades per la Web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre VullUnaWeb i els seus clients.

1. Característiques generals dels serveis

Per mitjà de la Web, VullUnaWeb posa a disposició dels seus Clients la possibilitat de contractar un o més dels serveis següents:

 • Assessorament personalitzat respecte a la creació d’una o diverses pàgines webs corporatives estàndard el hosting de les quals serà gestionat per VullUnaWeb (domini personalitzat, certificat de seguretat SSL, orientació al posicionament a Google, disseny professional i programació web).

Amb la contractació d’aquest servei i tenint en compte que la seva naturalesa requereix una prestació de serveis de hosting continuats, VullUnaWeb ofereix el primer any de manteniment gratuït respecte de les pàgines web de les quals s’ha sol·licitat la creació. A partir del segon any i posteriors, el Client haurà d’abonar la quota de manteniment indicada o en cas contrari la web serà eliminada en els 15 dies posteriors a l’impagament de la quota acordada.

 • Manteniment de pàgines web: vullUnaWeb s’ocupa del manteniment de les pàgines web del Client perquè sempre estigui degudament actualitzada, duent a terme gestions relacionades amb la renovació del hosting i el domini, fent les actualitzacions períodiques i de contingut que siguin necessàries i gestionant les còpies de seguretat de les vostres pàgines web. No hi ha permanència en la contractació daquest servei.
 • Creació i gestió inicial del correu electrònic personalitzat amb el domini que hagi sol·licitat el Client.
 • Redacció de l’ Avís Legal de la pàgina web del Client: si es contracta la creació d’una o més pàgines web, el Client té la possibilitat de contractar també la redacció d’aquest text legal en compliment de la normativa legal vigent.
 • Disseny personalitzat de logotip dacord amb les especificacions del Client.
 • Cerca i selecció d’ imatges per incorporar a la pàgina web del client.
 • Redacció del contingut digital de la pàgina web
 • Traducció del contingut de la pàgina web a un segon idioma (escollir entre el castellà o el català).

L’abast i les característiques de les prestacions contractades són els recollits a les presents Condicions de Servei, a la Pàgina Web i als e-mails de confirmació de comanda i de pagament remesos per VullUnaWeb als Clients.

És responsabilitat del Client aportar els textos legals (a excepció de l’avís legal, si el contracta amb VullUnaWeb) que s’han d’implementar a la seva pàgina web per complir amb les normatives legals vigents (com per exemple, però no limitant-se a: polítiques de privadesa, banner i política de cookies, avís legal, condicions del servei, reserva, venda o contractació, etc).

2. Elecció del servei que vol contractar

Per contractar els nostres serveis haureu d’accedir a la pàgina d’inici de la nostra web i clicar al missatge “Vull la meva web!” que consta a l’encapçalament de la mateixa. A continuació serà redirigit a la pàgina on oferim els diferents tipus de dissenys web i haurà de triar el tipus de disseny que voleu sol·licitar.

Un cop triat el tipus de web que voleu, haureu de prémer el botó “afegir a la cistella”. A la pantalla apareixerà un resum de la cistella, amb un desglossament dels serveis contractats, la seva descripció, referència, el preu unitari, les quantitats i el preu total.

Si voleu contractar més serveis podreu triar la contractació de la resta de serveis oferts al final de la vostra cistella. Un cop hagueu triat tots els serveis del vostre interès, i si esteu d’acord amb el resum de la vostra cistella i no voleu sol·licitar cap altre servei, haureu de clicar al botó “realitzar comanda”.

A continuació, sol·licitarem al Client que empleneu un formulari la vostra informació de facturació. El Client haurà d’emplenar el formulari electrònic amb el seu nom complet, el nom de la seva empresa, el seu DNI o CIF, l’adreça de facturació, el telèfon de contacte, el país de residència i l’adreça de correu electrònic.

Si el Client ho desitja podrà crear un Compte d’Usuari marcant la casella habilitada a aquest efecte. Si el Client ha optat per crear un compte, rebrà a l’adreça de correu electrònic abans subministrada un missatge de confirmació del registre on hi haurà un enllaç a través del qual podrà accedir a la Zona d’Usuaris registrats, des d’on podrà consultar la seva registre de comandes. Aquesta zona d’usuaris només és visible per part dels clients que han decidit crear-se un compte.

També hi ha la possibilitat de deixar comentaris en relació a la comanda que està efectuant. Tots els camps del formulari marcats amb un asterisc (*) són de compliment obligat, els altres són facultatius.

En aquest moment, el Client haurà d’acceptar aquestes Condicions de Contractació. És important que el Client llegeixi i entengui cadascuna de les presents clàusules. En cas que el Client no estigui d’acord amb una o alguna de les clàusules de les Condicions de Contractació, no haurà d’avançar en la realització de la comanda.

A continuació, el Client haurà de seleccionar la forma de pagament: transferència bancària, pagament amb targeta o mitjançant PayPal. Un cop confirmat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció del pagament i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu de la contractació dels serveis sol·licitats.

El Client rebrà un altre correu electrònic amb enllaços a través dels quals podrà enviar la informació sol·licitada per VullUnaWeb per poder dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Durant el procediment de registre i posteriorment, el Client tindrà la possibilitat de corregir errors a la introducció de les seves dades. Per a la correcció d’errors després de l’enviament del formulari, el Client haurà de posar-se en contacte amb VullUnaWeb per mitjà del correu electrònic info@vullunaweb.cat.

3. Preu dels serveis i forma de pagament

Els preus dels productes i els impostos per a cada especialitat seran els establerts a la Pàgina Web per a cada servei. Tots els preus dels serveis inclouen, quan sigui procedent, l’import dels impostos que hagin de ser satisfets per part del client. Per obtenir una descripció precisa i actualitzada dels nostres serveis, visiteu la nostra llista de preus.

Una vegada triat el servei que voleu contractar i acceptades les presents Condicions de Contractació, el Client podrà realitzar el pagament seleccionant el mètode que desitgi: pagament mitjançant transferència, pagament amb targeta de crèdit o dèbit o pagament mitjançant PayPal.

 • En cas que el Client opti per pagar amb targeta de crèdit, haurà d’introduir les dades de la targeta. Un cop introduïts, haureu de clicar el botó “realitzar comanda” i serà redireccionat a una passarel·la segura de pagament externa (Stripe).
 • Quan opteu per fer una transferència bancària, se us informarà del número de compte on fer l’ingrés, d’acord amb les instruccions que s’indiquen en aquesta opció de pagament.
 • Quan opteu per pagar a través de Paypal, haureu d’introduir les vostres dades de registre en aquesta plataforma per procedir al pagament.

Durant tot el procés de pagament el Client té garantida la seguretat de la informació i de les seves dades personals, ja que la pàgina web està protegida pel protocol https://.

4. Forma i termini de lliurament

Un cop el Client hagi efectuat el pagament dels serveis sol·licitats, VullUnaWeb es posarà a treballar per procedir a la realització i entrega dels mateixos. El lliurament a través de les comandes realitzades per la Web s’efectuarà en el termini d’una setmana des que s’hagi fet efectiu el pagament dels serveis i sempre que el Client hagi enviat tota la informació sol·licitada per VullUnaWeb.

Si el Client es demora en l’enviament de la informació sol·licitada, l’execució dels serveis serà detinguda fins que es rebi la informació que permeti seguir endavant amb la seva execució.

El lliurament, en funció dels serveis contractats, s’efectuarà de la manera següent:

 • Creació de pàgina/s web: VullUnaWeb posarà la seva/s nova/es pagina/es web en línia i ho notificarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic. No es farà entrega dels accessos.
 • Manteniment de pàgina/es web: vullUnaWeb s’ocuparà del manteniment de la/les pàgina/es web del Client duent a terme totes les actualitzacions períodiques i de contingut que siguin necessàries d’acord amb els serveis contractats. Es remetrà un correu electrònic al Client cada vegada que es dugui a terme una gestió de manteniment a la seva pàgina web.
 • Correu electrònic: un cop fetes totes les gestions s’enviarà un correu electrònic al Client amb accés al webmail.
 • Redacció de l’Avís Legal de la pàgina web del Client: s’enviarà un correu electrònic de confirmació al Client conforme s’ha implementat aquest text legal al web creat per part de VullUnaWeb.
 • Disseny personalitzat de logotip: s’enviarà al Client el logotip dissenyat a través d’un fitxer adjunt per correu electrònic.
 • Cerca i selecció d’imatges: s’enviarà un correu electrònic de confirmació al Client conforme s’han incorporat les imatges seleccionades a la pàgina/es creada/des.
 • Redacció del contingut digital de la pàgina web: s’enviarà un correu electrònic de confirmació al Client conforme el contingut digital ha estat redactat i emplenat.
 • Traducció del contingut de la pàgina web: s’enviarà un correu electrònic de confirmació al Client conforme ja s’ha fet la traducció sol·licitada.

Si VullUnaWeb es troba en la impossibilitat de realitzar els serveis contractats i realitzar el lliurament dins del termini indicat per una causa imputable a si mateixa, notificarà aquesta circumstància al Client, informant-lo del nou termini en què podrà dur a terme la realització i entrega de aquests serveis.

Quan el nou termini de lliurament s’estengui per més de 15 dies hàbils, el Client tindrà la possibilitat de rescindir el contracte i demanar que se li reemborsi l’import, si l’hagués pagat. En aquest supòsit, VullUnaWeb retornarà les quantitats pagades com més aviat millor, com a màxim en un termini de 14 (catorze) dies des que el Client hagi sol·licitat el reemborsament, per la mateixa forma de pagament inicialment triada.

En cas que el Client detectés algun problema haurà de contactar per e-mail amb el nostre departament d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic info@vullunaweb.cat.

5. Dret de desistiment

El Client podrà desistir de la contractació dels serveis sol·licitats sense necessitat d’al·legar una causa justa dins el termini de catorze (14) dies naturals a partir de l’endemà de la data en què va contractar els serveis de VullUnaWeb. Per això, el Client haurà de notificar a VullUnaWeb la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic. Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al final de les presents Condicions de contractació, encara que el seu ús no és obligatori). En cas que sigui procedent l’exercici del dret de desistiment, VullUnaWeb tindrà un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del desistiment per tornar al Client totes les sumes percebudes.

El dret de desistiment esmentat no serà aplicable, de conformitat amb l’article 103 de la Llei 1/2007 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan els serveis contractats pel Client hagin estat iniciats o completament executats per part de VullUnaWeb, així com quan s’hagin realitzat d’acord amb les especificacions del Client de manera personalitzada. Amb l’acceptació de les presents Condicions de Contractació, el Client declara haver estat informat sobre la impossibilitat d’exercir el dret de desistiment en els termes anteriorment exposats.

6. Reemborsament dels imports pagats

Quan, d’acord amb les clàusules de les presents Condicions de Contractació, el Client tingui dret a la devolució d’imports abonats, el reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament que va fer servir en el moment de la contractació dels nostres serveis.


VullUnaWeb no tornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i l’estat de l’article objecte de la devolució o canvi. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, VullUnaWeb procedirà al reemborsament de l’import en el termini màxim de 14 dies.

7. Informació general

VullUnaWeb arxivarà el document electrònic en què es formalitzi en contracte. El mateix estarà accessible al Client per mitjà de la Web, ia més, el Client podrà sol·licitar-ne una còpia posant-se en contacte amb el nostre departament d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic info@vullunaweb.cat.

El contracte i els documents relacionats amb la contractació dels serveis es podran fer en castellà o català.

8. Servei d'atenció al client

Els Clients podran adreçar els seus dubtes, queixes o reclamacions a VullUnaWeb per correu postal, correu electrònic o per mitjà del número de telèfon informats a la Pàgina Web. VullUnaWeb es compromet a oferir una resposta al client en el termini més breu possible.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions de contractació es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes derivats del present contracte els jutjats i tribunals de Girona.