Us donem les gràcies per fer servir VullUnaWeb.cat! Us informem que estem en fase de proves. Qualsevol error que pugueu veure en la web durant aquest període, us agraïm que ens ho notifiqueu per millorar i anar actualitzant la nostra web.

Política de privacitat

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Xavi Moriscot Alcudia (d’ara endavant, “VULLUNAWEB”) amb DNI 40352780Q i domicili al c/ Antoni Rovira i Virgili, 7 – 2n – 2a, CP 17006 de la localitat de Girona. Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem relatives als nostres Clients i Usuaris procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

En el cas que un Client o Usuari dels nostres serveis proporcioni dades de caràcter personal de terceres persones, mitjançant l’acceptació de la present política de privadesa garanteix que els ha demanat lícitament i que ha subministrat a l’afectat la informació necessària sobre el tractament dels seus dades. En cas que les dades facilitades per part dels nostres Clients i Usuaris siguin dades personals d’imatge de terceres persones, mitjançant l’acceptació de la present política de privadesa garanteix que les imatges han estat captades conforme a les disposicions de la Llei 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil, del Dret a l’Honor, Intimitat Personal i Familiar ia la Pròpia Imatge.

Així mateix, es fa responsable de sol·licitar el consentiment de l’afectat per a la cessió i tractament de les seves dades de caràcter personal per compte de VULLUNAWEB, de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades (RGPD 2016/679 i LOPD 3/2018).

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades respecte de qualsevol de les dades personals facilitades davant de VULLUNAWEB, ho comunicarem al client perquè el gestioni.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu (nom complet, DNI o passaport)
 • Adreces postals, fiscals o electròniques.
 • Telèfon
 • Detalls de l’ocupació (professió, lloc de treball) .
 • Dades acadèmiques i professionals (formació/titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals).
 • Dades econòmiques (no emmagatzemem les dades de la teva targeta)
 • Comandes o compres realitzades a través de la nostra pàgina web
 • Informació comercial (subscripció a la nostra newsletters)
 • Dades d’imatge

Quan demanem a l’Usuari que empleni les seves dades personals per donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la plataforma, alguns camps seran marcats (*) com a obligatoris, ja que són dades que necessitem per prestar el servei o donar accés a la funcionalitat en qüestió . Si us plau, tingueu en compte que si decidiu no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugueu completar el vostre registre com a Usuari o que no pugueu gaudir d’alguns dels nostres serveis o funcionalitats.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que l’interessat ens facilita per a les finalitats següents:

 • Atendre les trucades, mails o consultes dels nostres clients i usuaris.
 • Dur a terme l’execució, la gestió i la facturació dels contractes subscrits amb els nostres clients.
 • Gestionar les comandes dels nostres clients efectuades a través de la nostra pàgina web

Així mateix, amb el consentiment de l’interessat, les vostres dades personals podran ser tractades per a l’enviament d’informació i comunicació de promocions comercials respecte als serveis contractats i per mantenir-vos informats sobre novetats i ofertes del vostre interès respecte dels nostres productes i/o serveis.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte subscrit entre l’interessat i VULLUNAWEB i, una vegada es produeixi la seva finalització, seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi consentit el seu tractament, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrit és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

Com a base legal, també existeix l’execució del contracte entre Interessat i VULLUNAWEB. En aquest sentit, linteressat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a lexecució del contracte subscrit. En cas que no ens faciliti aquestes dades, no serà possible la seva celebració.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

 • Administracions públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i jutjats i tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis a VULLUNAWEB relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a entitats financeres, proveïdors de serveis tecnològics, informàtics o de hosting, o proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client, entre d’altres.
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d’aquests.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Des de VULLUNAWEB, ens comprometem a respectar la confidencialitat de les vostres dades personals ia garantir-vos l’exercici dels vostres drets.

És per això que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, VULLUNAWEB deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, VULLUNAWEB comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, VULLUNAWEB us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a VULLUNAWEB, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per VULLUNAWEB o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, a per tal que VULLUNAWEB deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb VULLUNAWEB i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: info@vullunaweb.cat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l’usuari. Per obtenir més informació visiteu la nostra Política de Cookies.